k


ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

N'ko to English in General category  (nqo to en)  + 58

ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߍߢߊ ߢߍߛߐ߲      *  ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭        *       ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲      Bank Account   *    Paypal    *   ߗߋߛߓߍ ߓߊߖߙߌ

Kanjamadi.org

ߛߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊߣߊ߬

 

ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈

߂߂߃߇߃߁߀߁߀߉߁+

ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߎߦߙߐߙߞ

ߘߟߊ߫ ߁߄߀
߁߇߁߅߈߂߁߅߂߈+

ߡߏߙߌ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫

ߘߟߊ߫ ߄߁

߂߂߃߇߆߃߀߀߆߃߄+

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߓߊ߫ ߡߏߗ߭ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߅߈߈߆߁߆߂߄߂߈߅+

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߬ߡߍ߫ ߛߎߥߍߘ

ߘߟߊ߫ ߁߀߀

߄߆߁߈߄߀߄߈߀߄+

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߓߋ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߁߆߈߃߀߁߈߅+

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߂߇߉߁߄߆߅߀+

ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߂߂߄߆߄߄߆߃߁߄߉+

ߖߊ߬ߙߊ߫ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ߞߍ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫߁߀߀
߆߂߂߃߁߁߈߅߁
߂߂߄+

ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߄߄߇߄߄߀߆߆߇߃߉+

ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯
ߘߟߊ߫ ߁.߂߀߀
߄߉߁߇߃߃߀߁߂߀߄߈+
ߣߎߤߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ ߂߂߄߆߂߂߅߂߁߇߆߀+ ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߔߙߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߈߉߃߇߃߂߇
+
ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃
߂߂߃߇߃߄߂߄߃߈߄
+
ߞߊ߬ߙߌߡߎ߲߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃
߂߂߃߆߆߅߇߂߀߈߁+
ߞߌߓߟߌ߫ ߘߋ߲ߓߏ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߂ +߃߃߇߆߉߆߅߅߆߁߇ ߘߊ߲߬ߕߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߗߍߡߐ߮ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߊߓߑߘߎߟߊߤߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ﴿ ߊߟߊߖߐ߲߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ﴾ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߂߄߆߂߈߁߆߁߄߅߁+

ߦߊߦߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߃

߂߂߃߆߅߈߉߄߄߄߀+

ߊߓߘߎߟߊ߯ߦߌߦߌ߬ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫

߂߂߃߉߄߀߀߇߁߆+

ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫

ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫

----

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߄߅߄߅߂߁߁+
 ߝߊ߬ߕߐߡߊ߲߬ ߘߊߥߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߆߉߆߀߀߅߂߀  ߤߊ߬ߡߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߃߃߆߃߅߁߅߆߁߇߀ ߡߤߊߡߊߘߎ߫ ߓߊߓߍߙ ߞߊ߲ߕߊߥߏ߫ ߓߐ߬ߓߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߕߟߊ߫ +߂߂߆߇߉߂߁߅߂߄߉ ߡߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߂߂߃߇߆߄߅߃߄߆߈ ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߡߊߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߈߆߈߃߆ ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߞߐ߲߬ߕߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߂߈߁߀߇߅ ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߐ߲ߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߉߄߁߅߆߉߀߅ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߂ +߂߂߄߆߂߂߅߃߉߀߆߈ ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆. ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߇߉߈߂߉ ߛߋ߭ߘߎ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫߄߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߉߂߁߇߇߁߈ ߒߝߊ߬ߟߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ................+
ߤߊߙߎߣߊ߫ ߛߞߏ߬ߓߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߉߉߄߇߂߀߅ ߛߋߞߎ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߖߟߏ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߃߇߉߂߉߈߁߈߈ ߊߓߑߘߎߟ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߉߅߄߇߄ ߘߋ߲ߓߏ߫ ߖߜ߭ߊ߬ߓߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߋߙߏ߫ ߂߀߀ (....߀߇߅߃߂߆߃߃߅߆) ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߂߃߇߃߇߁߈ ߊߡߊߘߎ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߅߇߄߆߅߆߃߂ ߓߎ߬ߙߊߡߊ߬ ߞߐߣߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߃߈߄߈߃߃ ߓߎ߬ߣߊߝߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߀߁߆߁߃߁  ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߆߁߅߈߉߅߈+
 ߡߊ߬ߤߡߊߘߎ߬ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߄߄߃߈߄߇߈  ߡߏߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߈߅߅߉߉߀߃
ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߛߋߙߌߝߎ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺ ߤߊߖߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߄߆߂߅߈ ߂߅߉߂ ߊ߬ߟߌ ߞߋߕߊ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߁߉߁߇߂߉߃߅߇߁߆ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߍ߰ߟߋ߲߬-ߡߎ߬ߛߦߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߇߆߉߇߈߀߆ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߓߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߃߄߇߇߅߉߂߃߇߁ ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߆߄߆߅߃߃߇߉߇߀ ߊߡߙߊ߫ ߘߏߞߍ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߀߀߀߄߄߂߄ ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߈ +߂߂߃߆߆߆߆߁߇߄߇ ߓߊ߬ߡߎߛߊ߫ ߊ߲ߣߎ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߈߃߈߉߈ ߓߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߂߀߇߄߀߇߀ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߁߇߇߀߀߁
ߝߊ߲ߕߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߂߅߉߃߇߀߈ ߓߊ߬ߛ߭ߌ߯ߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߇߄߉߈߀߀߂߀ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߀߀߅߂߁߁ ߟߊߦߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߖߊ߲ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߈߄߆߄߆߉߁ ߝߏߘߋ ߣߊߦߣߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߇߆߃߁߂߅ ߖߍ߯ߖߍ߯ ߖߟߊߞߘߐߞߊ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߃߄߂߂߂ ߛߟߏ߬ߖߊ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߆߂߇ ߣߎߤߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߃߄߇ ߈߅߄ ߅߄߁߇ ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߎߙߟߊߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ ߞߙߎ ߊߌߛ߭ߊ߬ (ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ ߞߙߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߐ߲ (ߛߊߙߊ߲ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘ.߄߂߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺ
ߕߏ߲ߓߟߏߡߊ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߓߊߞߏ߫߹ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߥߊߘߌ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ߛߋ߲߭ ߞߊ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫.
ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߆߂߃߄߇߄ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߋߞߎ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߅߄߀߅߄ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߈߈߀߈߆߉ ߊ߬ߡߎ߬ߙߊ߯ߣߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߅߇߇߈߀߀ ߦߊߦߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߉߃߅߄߄߆ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +................ ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߕߎ߯ߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߆߇߈߆߉ ߣߎ߲߬ߞߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߣߊ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ ߘߟߊ߫ ߁߂ +߂߂߄߆߆߄߇߉߅߉߄߁ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߡߊ߲ߛߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߁߆߁߀߅߇߀ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߇߆߃߅߅߂ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߁߆߄߆߆߆߇߄߆߇߀
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߄߂ ߂߇߀߅ ߝߊ߬ߕߌߡ ߖߍ߯ߖߍ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߂߅߄߁߂߁ ߒߞߏ ߊߓߘߎߟ ߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߃߃߆߀߅߉߁߈߅߁߄ ߌߛߌߦߊߞߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߂߈߂߈߂߈߂߂߇߅ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߞߏ߬ߓߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߇߄߆߁߄߉߀߃ ߝߏߘߋ ߊߟߌߝߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߉߄߁߁߀߆߅ ߟߊߦߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߄߆߀߆߁߀߉ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫  ߘߟߊ߫ ߃  +߂߂߄߆߆߄߆߀߆߁߀߉ ߟߊߦߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߃߇߄߁߁߃ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߄߄߁߃߉߇߅ ߊߟߌߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߁߅߂߄߃߅߂
ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߄߆߆߂߆߈߅߂߉߈ ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߅߃߃߁߅߈߉ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߅߇߄߉߅߄߄߆ ߒߓߊߟߎ߬ ߝߍ߬ߙߍ߲ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߄߆߂߀߂߀߉߄߀߄ ߊߦߌߛߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߈߄߇߉߃߁
ߡߌߣߕߊߜߍ ߖߊ߰ߓߌ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߅߄߄߃߁߂߆߅
ߒߓߊߟߎߜߍ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߅߄߂߆߆߄߆߈ ߎߡߎ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߄߄߄߃߁߀߃ ߛߊߟߋ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߅߅߅߂߅߀0 ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ +߆߀߃߀߁߃߇߂ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߄߇߆߃߉߇߁߈߁
   
      ߟߊ߬ߦߌ߬ߓߊ ߥߎ߬ߟߊ߬ߙߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߁߆߆߆߉߇ ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߈߀߃߀߈߀ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߜߙߍߘߎ߯ ߞߌ߬ߢߍ߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߄߉߂߇߃߂߀ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߄߄߃߈߁߅߃ ߎߡߊߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߅߁߇߁߈߂ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߅߅߂߄߂߈߂߃ ߝߏߘߋߓߊ߯ߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߄߆߈߂߈߄ ߝߊ߯ߖ߭ߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߅߀߅߀߅߃
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        ߈߈߉߆ ߘߟߊ߫   * ߂߀߀ ߋߙߏ߫