k


ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

 

N'ko to English in General category  (nqo to en)  + 58

ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬

߷

 

ߞߎ߲߬ߝߟߐ

     ߘߎ߰ߟߊ߫     *     ߛߊ߲ߘߐߟߊ       ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭     *     ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲   *   Bank Account   *    Paypal    *   ߗߋߛߓߍ ߓߊߖߙߌ

Kanjamadi.org
߈߄߁߀

ߊ߬ ߕߐ߭ ߦߋ߫

ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬

߅߁߅߉߀

ߥߊ߯

ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߆߀ ߘߐ߫

 
     
ߒߓߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߀߃߂߅߁߇߅ ߡߎߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߀ +߂߂߄߆߂߅߂߆߇߆߁߄ ߛߋߞߎߓߊ ߞߊ߬ߟߐ߫ (ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߂߂߂߉߁߁߁ ߛߊߙߊ߲ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߄߉߁߇߃߃߀߁߅߀߄߈ ߣߎ߲߬ߞߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߣߊ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ ߘߟߊ߫ ߁߂ +߂߂߄߆߆߄߇߉߅߉߄߁       ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߎߙߟߊߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ ߞߙߎ ߊߌߛ߭ߊ߬ (ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ ߞߙߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߐ߲ (ߛߊߙߊ߲ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘ.߄߂߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺ ߤߊߖߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߄߆߂߅߈ ߂߅߉߂
     
ߊߟߌߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߛߎ߬ߟߋ߬ߦߑߡߊߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߡߎ߬ߙߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߄߆߂߀߀߆߀߃߆߆
 
ߥߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߡߎ߬ߙߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߄߆߂߀߀߆߀߃߆߆       ߎߡߎ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߆߄߄߄߃߁߀߃ ߛߊߟߋ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߅߅߅߂߅߀0 ߝߊ߬ߕߌߡ ߖߍ߯ߖߍ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߂߅߄߁߂߁ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߂߅߉߃߇߀߈
     
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ ߛߌߙߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ ߛߌ߬ߛߋ߬ߞߍ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߡߊ߬ߡߘߎ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀  ߝߏߘߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߂߲) ߘߟߊ߫ ߁߀  +............................. ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆       ߒߓߊߟߎ߬ ߝߍ߬ߙߍ߲ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߄߆߂߀߂߀߉߄߀߄ ߊߦߌߛߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߈߄߇߉߃߁
ߡߌߣߕߊߜߍ ߖߊ߰ߓߌ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߅߄߄߃߁߂߆߅
ߒߓߊߟߎߜߍ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߅߄߂߆߆߄߆߈
     
ߊ߬ߓߎ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ ߞߊ߲ߖߊ߬ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ ߛߌ߬ߛߋ߬ߞߍ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ ߗߍߙߑߣߐ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ ߓߌ߲ߕߎ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߡߊ߬ߡߘߎ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀       ߊߛ߭ߕߊ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߝߘߎߡߊ) ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߄߅߇߉߄߃߂ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߛߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߄߇߅߂߆߅߉ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߄߅߃߉߇߃ ߢߌ߬ߡߊ߬ߜߍ ߖߊߥߙߊ߫ (ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߘߎߡߊ) ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߀߁߁߄߈߂߁߃߅߁߅
     
ߊߌߛ߭ߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߣߎߤߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߘߋ߲ ) ߣߌߦߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߁߃߄߇߈߅߄߅߄߁߇ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ( ߣߎ߬ߡߊ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߄߅߂߁߄߇ ߣߎ߲߬ߕߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߲ߞߎ ߞߋߕߊ߬ (ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߬ߞߊ) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߀߁߅߅߀߉߉ ߣߎ߲߬ߕߍ߬ߣߍ߲߬ ߡߊߡߊߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ (ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߬ߞߊ) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߀߁߅߅߀߉߉ ߟߊߦߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄       ߖߊ߰ߞߊ ߞߓߊ߬ (ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߛ߭ߌߣ ߣߊ߬ߡߌ߬ߡߢߐ߮ ߁߭) ߘߟߊ߫ ߂߅ +................. ߖߣߊߓߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ (ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߛ߭ߌߣ ߣߊ߬ߡߌ߬ߡߢߐ߮ ߁߭) ߘߟߊ߫ ߂߅ +................. ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫‎‎‎ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +................... ߙߊ߬ߡߊߕߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߝߘߎߡߊ) ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߄߆߆߂߀߀߆
     
ߖߋߣߊߓߎ߬ ߞߏߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߏߓߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߈߅ ߖߊߙߌߦߊߕߎ߬ ߓߊߟߑߘߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߲ߡߊߘߎ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ) ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߄߆߂߈߃߀߈߉߉߅ ߌߛߊߕߎ߫ ߝߎߟߊ߬ ߓߊߟߑߘߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߲ߡߊߘߎ߫ ߛߊ߲ߓߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ) ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߄߆߂߈߃߀߈߉߉߅ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߊ߬ߞߐ߬ ߞߎ߲ߖߊ߲߫ ߡߊ߲߰ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄-߆߂߅߀߅߆߂߂߂ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߬ (ߖߌ߯ߓߊ߫ ߘߋ߲) ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߀߈߄߉߈߉߇       ߞߊ߬ߘߌ߬ߖߊߕߎ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ (ߓߊߕߍ߬) ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߓߊߡߊ߬ߣߊ߲ ߝߘߎߡߊ) ߸ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߃߇߅߃߈߈߅߀߁ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߄߀߁߇߅߆߈ ߕߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߣߊ߫،ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫  ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߂߉߈߁߇߁ ߞߊ߬ߘߌ ߛߊ߬ߞߐ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߀߅߃߈߅߅߇
     
ߡߎߛߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߏߓߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߈߅ ߊߟߑߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߞߏߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߏߓߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߈߅ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߏߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߏߓߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߈߅ ߤߊߛߣߊߕߎ߬ ߞߏߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߏߓߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߈߅ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߏߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߏߓߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߈߅       ߣߊ߲ߕߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ( ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ) $ ߈ +߂߂߃߆߉߈߁߅߇߁ ߒߞߌߦߊ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߄߆߂߁߇߂߁߉߄߂ ߛߕߊ߫ ߡߞߊ߬ߛߎ߬ߓߊ߫ ߞߏ߬ߞߏ߬ߦߏ߲߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߂߄ +߂߂߃߇߇߉߅߉߅߈߂ ߓߐ߫ ߝߊߕߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙ߬ߡߐ߮ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߃߄߈߅߅߇
     
ߣߊߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߕߊ߬ (ߟߊ߬ߛߏ ߞߋߕߊ߬ ߘߋ߲) ߖߋ߬ߟߋ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +......................... ߡߏߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߛߙߋߓߏߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߬ߞߊ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +...................... ߡߊߙߌߦߊߡ ߛߌ߬ߛߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߞߐ߬ߘߐߞߐ߬ߘߐ ߘߋ߲ߡߛߏ) ߘߟߊ߫ ߂  +߂߂߄߆߅߇߇߄߆߇߃߀ ߣߎߤߊ߲߫ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ (ߊߓߑߘߎߟߊߦ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀  +............................ ߊ߬ߟߌ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ (ߊߓߑߘߎߟߊߦ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀  +............................       ߝߊ߲ߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߟߊ߬ߡߌߣ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߁߄߆߄߃߂ ߡߊߙߌߦߊߡ ߊߟߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߘߏ߬ߟߏ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫߸ ߘߟߊ߫ ߂߆ +߉߆߆߅߉߄߆߅߉߅߀߇ ߎ߲ߡߎ߬ ߛߌ߬ߛߋ ( ߖߍ߯ߖߍ߫ ߘ. ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߇߃߈߄߇߂߄ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +.....................
     
ߤߊ߬ߓߌߓߎ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߬ (ߖߌ߯ߓߊ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߆߇߇߅߄߆߉ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߓߊ߰ߦߐ߯ ( ߛߌ߬ߘߌߞߌ߬ ߘߋ߲ ) ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +......................

ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߊߟߊߛߊߣ ) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߀߆߀߉߇߇

ߊߝߌߖߎ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߊߟߊߛߊߣ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߀߆߀߀߇߇

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬(ߣߎ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߘߋ) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߄߅߂߅߄߇       ߊߛߊ߬ ߛߥߊ߬ߣߍ߫ (ߊߓߎߓߞߊߙߌ߬ ߞߊ߯ߓߎ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߄߅߅߀߈߉ ߊߡߌߣߊߕߊ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߃߉߁߂߉߄ ߝߊߘߌߡߊ߬ ߖߊߥߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߀߀߀߇߅߆߃ ߕߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ( ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߀߀߇߅߆߃
     
ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߕߏߣߎ߫) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߉߉߇߂߃߆߆߈߃ ߜ߭ߌߡߊ߲߫ ߖߙߊ߬ (ߓߊ߬ߢߌߣߌ߲߬) ߓߊߡߊ߬ߣߊ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߃߆߆߀߇߈߁߀߇ ߊߘߡߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߎߣߊߘߎ߯ ߖߊߟߏ߲߫ (ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߘߋ߲) ߘߟߊ߫ ߈ +..................... ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ (ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߘߟߊ߫ ߄ +................... ߤߊߝߑߛߊߕߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ (ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߄ +...................       ߝߊߕߎߡߕߊ߫ ߞߋߕߊ߬ (ߊ߬ߟߌߥߎ߫ ߘߊߓߏ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ ߣߊߛߌߙߊ߫ ߛߣߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߟߊ߬ߛߌߣߊ߫ ߞߋߕߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ ߅߀ ߛߙߊߕߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߀߁߁߁߁߂߅߁߃߁߇ ߡߊߝߌ߬ߣߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ (ߡߏߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߝߘߎߡߊ߲) ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߈߃߈߆߂߈߈߉
     
ߓߌ߲ߕߎ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ (ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߣߐ߯ߣߐ߯ߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ߫߂߲) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆ ߈߅߃߃߀߃߁߅߂ ߕߌߙߊ߲ߞߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ (ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߣߐ߯ߣߐ߯ߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ߫߁߭) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆ ߈߅߃߃߀߃߁߅߂ ߝߌ߬ߟߋߡߊ߬ߕߎ߬ ߖߊ߰ߣߍ (ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߛߊ߲߬ ߆߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫) ߘߟߊ߫ ߂߀ +.................. ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߖߋߟߌߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߛߊ߲߬ ߉߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫) ߘߟߊ߫ ߂߀ +.................. ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫) ߘߟߊ߫ ߂߀ +..................       ߞߙߏ߬ߕߡߌ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ (ߊߘߡߊ߫ ߞߋߕߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߋߙߏ߫ ߃߀ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߓߊ߬ (ߊ߬ߖߌߓߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߂߀ ߛߊߙߊ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߃߀ ߊߥߊ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ (ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߊߘߌ߫ ߓߍ߲߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߃߀
     
ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߃߲ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߃߄߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉ ߡߎߛߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߂߲ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߃߄߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉ ߡߊߥߎߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߂߲ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߃߄߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉ ߡߊߛߑߕߊ߲߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߁߭ ߘߟߊ߫ ߁߀
+߂߃߄߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉
ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߁߭ ߘߟߊ߫ ߁߀
+߂߃߄߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉
      ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߢߊ߰ߡߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߆߂߉߉߉߇߄߂ ߝߊ߬ߕߌߡ ߛߘߌ߬ߡߍ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߄߄߉߄߉߀߄߄߁߀߇ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߊߟߡߊ߫ ߛߋߞߎ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮) ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߂߀ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߣߍߣߍ߫ ߕߋߓߎ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߋߙߏ߫ ߂߀
     
ߊߛߊ߫_ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߲ߟߐ ( ߛߏ߬ߙߌ߬ ߖߊ߲ߟߐ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߄߆߂߇߁߇߂߂߁߇ ߒߓߊߟߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߸ ߝߊߕߊ߲߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߢߊ߬ߞߊ ߘߋߡߛߏ ߂߲ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߉߉߁߃߁߆߀߂߅ ߕߌߘߊ߲ߞߋ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߢߊ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߁߭ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߉߉߁߃߁߆߀߂߅ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߢߊ߬ߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߁߭ߘߟߊ߫ ߁߀
+߆߆ ߉߉߁߃߁߆߀߂߅
ߡߏ߬ߤߤߊߡߍߘ ߞߙߏ߬ߡߊ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߄߲ ߘߟߊ߫ ߁߀
ߜ.ߝ.+߂߃߄ ߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉
      ߊߡߌߣߕߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߐ߬ߞߊ ߝߘߎߡߊ߫ ߂߲ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߃߄߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉ ߞߊߘߌߦߊߕߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߊߓߘߑߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߙߏ߬ߡߊ ߛߡߐ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߝߘߎߡߊ߫ ߁߭ ߘߟߊ߫ ߂߀
+߂߃߄߇߀߃߃߃߉߃߀߈߉
ߞߊ߲߬ߞߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߣߐ߯ߣߐ߯ߞߊ ߝߘߎߡߊ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߃߃߀߃߁߅߂ ߓߌ߲ߕߎ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߣߐ߯ߣߐ߯ߞߊ ߣߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߃߃߀߃߁߅߂
     
ߘߊߓߏ߬ ߓߊߟߏ ( ߛߋߞߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁ +................. ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ (ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +.............. ߣߎߤߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ (ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +............... ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ (ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +............... ߎ߲ߡߎ߫ ߛߏߙߌ߬ ߖߊ߲ߟߐ (ߛߏ߬ߙߌ߬ ߖߊ߲ߟߐ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߄߆߂߇߁߇߂߂߁߇       ߛߊ߬ߟߋ ߛߎߡߊߣߏ߫ (ߛߌ߬ߘߌߞߌ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߈߉߇߉߅߇
ߝߊߕߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߟߍߙߘߊ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߀߂߀߅߇߇߀
ߛߐߣߊߛߊ߫ ߞߓߊ߬ (ߟߍߙߘߊ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߰ ߁߭) ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߈߉߅߄߆߇ ߕߌߘߊ߲ߞߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߢߊ߬ߞߊ ߝߘߎߡߊ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߉߉߁߃߁߆߀߂߅
     
ߝߊ߲ߕߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߟߏ߲߬ߛߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߬) ߛߋ߲߬ߞߐ߬߸ ߘߟߊ߫ ߅ +................... ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߟߍߙߘߊ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲) ߘߟߊ߫ ߂ +................... ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ( ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁ +..................... ߡߎߛߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ( ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁ +..................... ߕߍߣߍ߲߫ ߓߊߟߏ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ( ߛߋߞߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ) ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁ +..................       ߤߊߖߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߓߙߋߕߋ (ߞ. ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +........................... ߤߊߖߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߞ. ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߟߐ) ߞߐߣߊߞߙߌ߫   ߘߟߊ߫ ߁߀ +.......................... ߖߋߟߌߡߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ (ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߝߘߎߡߊ) ߜ߭ߊߓߌߦߊ߫ ߞߎߥߊ߲ߞߎ߬  ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߀߃߂߆߀߄߁߁ ߥߙߏ߬ߞߌߦߊ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߓߙߊߖ߭ߊߝ߭ߌߟ߸ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ +߂߄߂߀߅߅߃߁߅߇߁߁
     
ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ (ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲) ߜ߭ߊߓߌߦߊ߫ ߞߎߥߊ߲ߞߎ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߀߃߂߆߀߄߁߁ ߛߍ߰ߟߋ߲߬ ߡߎߛߦߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ( ߞߙߊ߬ߡߐ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߃߲) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߈߀߉߈߉߀ ߛߍ߰ߟߋ߲߬ ߡߎߛߦߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ( ߞߙߊ߬ߡߐ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߂߲) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߈߀߉߈߉߀ ߛߍ߰ߟߋ߲߬ ߡߎߛߦߊ߫ ߥߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ( ߞߙߊ߬ߡߐ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߈߀߉߈߉߀ ߛߍ߰ߟߋ߲߬ ߡߎߛߦߊ߫ ߎߡߊ߯ߙ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ( ߞߙߊ߬ߡߐ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߁߭) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߈߀߉߈߉߀         ߤߊߖߊ߬ ߡߤߊߥߊ߫ ߣߊ߰ߓߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߞߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫) ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߆߁߆߁߄߀߂ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߘߊߓߏ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߇߀߃߆߇߂߇ ߊߡߌߣߕߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫߸ ߊ߲ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߘߟߊ߫ ߃߂ +............................
     
ߡߐ߬ߤߊߡߍߘ ߘߣߊߦߊߓߊ߯ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߅߀߃߄߃߄߃ ߞߊ߬ߘߌߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ ߝߊ߲߬ߞߣߐ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߌ߫ ( ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫) ߘߟߊ߫ ߀.߅ +................. ߊߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ (ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߜ߭ߊߓߌߦߊ߫ ߞߎߥߊ߲ߞߎ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߀߃߂߆߀߄߁߁ ߊߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ (ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߜ߭ߊߓߌߦߊ߫ ߞߎߥߊ߲ߞߎ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߀߃߂߆߀߄߁߁ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ (ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߜ߭ߊߓߌߦߊ߫ ߞߎߥߊ߲ߞߎ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߀߃߂߆߀߄߁߁       ߖߋ߰ߛߌ߬ߙߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߆߇߄߇߉߇ ߎߡߎ߬ ߞߎߦߊߕߍ (ߎߡߊߙߎ߫ ߘߟߊ߬ߘߐ߬ߞߊ ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ) ߘߟߊ߫ ߅߀ +߆߆߈߆߇߇߁߄߂߆߅ ߒߓߊߟߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ( ߎߡߊߙߎ߫ ߘߟߊ߬ߘߐ߬ߞߊ ߝߘߎߡߊ ߕߊߦߌߘߎ߯) ߘߟߊ߫ ߃߀ +߆߆߈߆߇߇߁߄߂߆߅  
     
ߖߍ߬ߣߍ߫ ߊߙߌ߯ߦߊ߫ ߞߓߊ߬ (ߎߡߊߙߎ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߁߄߁߄߇߁߈߅ ߊߓߘߎߟߑߡߊߖߌߘ ߞߊ߬ߓߊ (ߎߡߊߙߎ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߁߄߁߄߇߁߈߅ ߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߎߦߊߕߍ (ߎߡߊߙߎ߫ ߘߟߊ߬ߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߆߇߇߁߄߂߆߅ ߎߡߎ߬ ߞߎߦߊߕߍ (ߎߡߊߙߎ߫ ߘߟߊ߬ߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߟߐ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߆߇߇߁߄߂߆߅ ߊߓߘߎ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫ ߡߊ߲߰ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߅߄߂߂߂߀       ߙߡߊߕߎߟߊߦߌ߫ ߓߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߊ߲ߘߟߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߄߂߁߅߄߃߄ ߓߌ߲ߕߎ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߓߊߟߌߦߟߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߇߃߂߁߈߇ ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߆߃߄߀߅߈ ߣߊ߲ߞߏ߬ߙߌߦߊ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߅߃߅߉߈߉߆
     
ߓߊ߬ߓߊ߬ ߘߊߓߏ߫ (ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆ ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߘߊߓߏ߫ (ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆ ߝߊߣߊ߬ ߘߊߓߏ߫ ( ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆ ߛߙߋ߫ ߘߊߓߏ (ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߘߊߓߏ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߃߉߂߂߈߅߁ ߓߊ߬ߓߊ߬ ߘߊߓߏ (ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߘߊߓߏ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߃߉߂߂߈߅߁       ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߊߘߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜ߭ߊ ߘߊߓߏߟߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߅߀߀ +߁߆߄߆߅߇߇߃߄߆߃ ߞߊߘߌߦߊߕߎ߬ ߓߙߋߕߋ (ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߫ ߘߊߓߏ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߝߘߎߡߊ) ߕߊߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߆߆߈߅߃߉߂߂߈߅߁ ߎߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߂߆߄߇߂߀ ߗߋ߰ߖߎ߮ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߅߃߄߁߇߀
             
ߊߘߡߊ߫ ߘߊߓߏ߫ (ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆ ߛߊߘߊ߲߫ ߘߊߓߏ߫ (ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆ ߡߏߤߤߊߡߍߘ ߘߊߓߏ߫ (ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆ ߡߎߛߊ߫ ߘߊߓߏ߫ (ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆ ߛߋߞߎ߬ ߘߊߓߏ߫ (ߥߋߛߎ߫ ߘߊߓߏ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߀ +߆߆߈߅߁߅߀߈߆߄߆              
             
ߣߊߢߎ߬ߡߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ( ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߅ +....................... ߊߛߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ( ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߅ +....................... ߡߙߊߡߊ߫ ߛߙߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ( ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ) ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ +.....................
ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߊ߰ߣߐ ( ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ) ߒߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀ +......................
ߛߏ߬ߙߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ (ߟߊ߰ߖߌ߬ ߌߓߙߊߤߌߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߇߀߅߃߁߈߈              
                 
    ߖߌ߬ߓߙߌߟ ߞߊ߬ߓߊ (ߟߊ߬ߡߌ߲ߣߌ߲߫ ߝߊߘߎ߯ߛߓߊߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߕߌߦߌߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߆߅߈߅߉߁߀߁߈߀߆ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ( ߞߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߞߓߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߈߈߆߈߇߈߇ ߛߙߊߕߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ( ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ) ߘߟߊ߫ ߁߅ +.......................