ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ

ߘߟߌ

ߞߊߓߋߘߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲

 

ߘߟߌ

ߞߊߓߋߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲

 

ߘߟߌ

ߞߊߓߋߘߊ߫ ߝߟߐ

*  * ߓߊ߬ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫     ߊߘߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫      ߞߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߰ߙߊ
* *ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫     ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߞߐ߲ߘߍ߫     ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߞߓߊ߬
  ߎߡߊߙߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬     ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬      ߦߊߦߊ߫ ߘߊ߬ߝߋ߬
  ߡߏߙߌ߫ ߟߊߦߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫     ߛߋߞߎ߬ ߖߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߬ߞߊ     ߛߋߞߎ߬ ߞߋߕߊ߬
  ߛߙߋ߫ ߡߎߛߊ߫     ߊ߬ߟߌ ߝߏߝߣߊ      ߦߛߎߝߎ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫
** ߞߓߌߟߌ߫ ߘߋ߲ߓߏ߬     ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫   *  -----------
  ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫      ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫   *  ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߓߊ߬
** ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߓߋ߫            ߞߏ߲ߛߏ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬
* ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫            ߡߊߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߅ ߝߏߝߣߊ߫
    -߁߀       -߁߀     ߛߊ߬ߘߌ߬ߓߎ߫ ߡߊ߬ߙߋ߬ߞߊ߫ -߁߀
    -߁߁       -߁߁     ߎߛߎ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ -߁߁
    -߁߂       -߁߂     ߦߊ߬ߞߎߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ -߁߂
    -߁߃       -߁߃     ߤߊߙߎߣߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ -߁߃
    -߁߄       -߁߄     ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ -߁߄
    -߁߅       -߁߅     ߦߛߎߝߎ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ -߁߅
 

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : +13479930891 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫