ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

43 user(s) are online (1 user(s) are browsing ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ)

Members: 0
Guests: 43

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

     

« 1 2 3 (4) 5 6 »
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊߞߏߘߐ߫
Posted by diane on 2014/8/16 11:10:00 (523 reads)

 

 ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲  ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ %߉߀ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߎߣߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߥߏ߬ߘߏ߲߸ ߜߐ߭߸ ߞߏ߲ߞߏߡߐ߰ߣߍ߲.

000ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬:
߁. ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߓߣߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߓߣߊ ( ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߓߐ߬ ߝߊߘߌߜߊ ) ߘߌ߫، ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬߸ 

  0   Article ID : 23
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߟߊߞߏߘߐ߫
Posted by diane on 2014/7/30 22:10:00 (550 reads)

ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟
ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߦߋ߫ ߓߣߊ߬ߖߎ߰ ߜߍߟߍ߲߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊߕߍ߯ߘߐߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ( ߜߐ߲߭، ߥߏ߬ߘߏ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߡߐ߰ߣߍ߲ )߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߢߐߛߌ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߓߣߊ߬ ߞߟߊ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߴߛߋ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.
ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߬؟
ߢߐߛߌ ߣߌ߲߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌߡߊߝߋ߲߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.
ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߢߐߛߌ ߓߴߛߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ ߖߌ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߊߖߌ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߕߊ߮ ߣߌ߫ ߕߙߊߖߌ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߜߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߐ߯ߣߍ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.
ߊ߬ ߓߴߛߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߣߐߘߐ߲ߞߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߡߊ߬ߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.
ߊ߬ ߞߐ߯ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߕߋ߬ߟߊ߫ ߂-߂߁
ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߴߊ߬ ߥߟߏߒߡߊߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟
•  ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ
•  ߝߣߐ
•  ߞߣߐߓߏߙߌ
•  ߞߊ߲ߠߊߓߊ߯ߣߍ߲
•  ߞߎ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߛߊ߬ ߘߌߡߌ߲
•  ߞߣߐߘߌߡߌ߲
•  ߞߎ߲߬ߘߌߡߌ߲
•  ߡߊߞߌ߬ߛߍߞߌ߬ߛߍ
•  ߝߊ߬ߘߌ ߡߊߞߌ߬ߛߍߞߌ߬ߛߍ ߣߌ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߞߏ߲ߕߌ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߥߟߏߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬.
ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟
•  ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ ߕߋߟߋ߲ߒߡߊ߫ ߡߊ߲߯ߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏߡߊߘߏ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߢߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߘߏ߲ ߠߊ߫.
•  ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߡߊߟߐ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߘߊ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫߸ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐߦߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫. ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߓߐߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
•  ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߝߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߏ߲߬ ߌߞߘߐ߫.
•  ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߘߊ߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߖߏߣߊ߫.
•  ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߞߵߏ߬ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ ߛߍߡߦߊ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.
•  ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߛߌߟߊ ߟߎ߬. ߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߢߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߊ߲߬: ߦߏ߫ ߣߊ߬ߝߏߟߏ߲ ߛߐ߰ߟߌ߸ ߖߋ߬ߟߌ߸ ߟߊ߬ߓߎ߬ߦߌ߬ߟߌ߸ ߘߐ߬ߛߏ߬ߛߏ߬ߟߌ߸ ߝߙߋ߬ߞߋ߬ߘߐ߬ߦߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ߟߌ߬ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬߸ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߍߡߦߊ  ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.
 ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߟߏߡߊߘߏ߲߸ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߘߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߢߟߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫، ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߎߙߊ߲߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߟߊߝߟߌ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߋߎ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߐߛߌߒߕߊ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫.
•  ߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߣߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߝߋ߲߫ ߟߊߒߞߣߐ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߫ ߝߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߢߐߛߌߒߕߊ߲ߧߊ߫ ߟߋ߬.
•  ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߓߘߊ߫  ߡߊ߰ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߟߊߞߎ߬ߘߎ ߘߐ߫ ߜߎߕߙߎ߬، ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߏ߲ ߞߍߢߊ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߏ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.
 ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲
ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߋ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߎ߬ߦߌ߬ߕߊ  ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߘߋߜߘߋ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߜߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߢߐ߲߰ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

  0   Article ID : 22
ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫
Posted by diane on 2014/7/28 19:40:00 (635 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߐ߯ ߖߊ߰ߣߍ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߋ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߝߢߐߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߢߊߝߐ߫ ߜߏߡߊ߲߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߛߓߍ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߣߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐߒߛߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߏߦߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߇ ߣߌ߫ ߈ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ߸ ߦߏ߫ ߌߕߏߣߌ߫ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߎߦߐߙߞ ߕߊ߯ߦߑߡߛ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߕߌߣߊ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߦߊ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߒ߬ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߍߟߌ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߘߍ߬ߞߙߎ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߊ߬ ߘߝߊ ߢߍ߫،..

ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߦߋ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߦߙߋߞߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߖߘߍ߬ ߕߴߛߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߝߊߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߒߞߏ ߘߏߝߙߍߕߍߟߌ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߖߌ߫ ߘߊߡߊ߲߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߞߵߊ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߘߏߝߙߍߕߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߘߊ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߲߸ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߝߟߍ߫،..

ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߯ߙߌ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߛߊߞߍ߫ ߝߟߐ߫ ߦߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߇ ߝߍ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߞߋߛߞߋߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߇ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߛߎ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߓߊ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߝߍ߬ ߝߟߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߇ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߝߟߐ߫، ߝߏ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈ ߠߋ߫ ߝߍ߬ ߣߴߏ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߢߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߯ߞߏ ߕߏ߫ "ߒߞߏ" ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߘߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߄ ߡߊ߬،..

ߟߊ߬ߛߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߛߘߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߊ߯ߡߌ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬، ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߘߐߛߘߊ ߡߊ߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߟߋ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߓߏ߬߸ ߞߏߕߌ߯ ߟߏ߲߬ߛߋߣߌ߲߫ ߝߊߟ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌߦߊߖߟߎ ߘߐ߫:

ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬: ߖߌߣߍ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߐߟߌߞߐߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߒߞߏߡߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ߡߊ، ߒߞߏ ߞߝߊ߫ ߡߐ߲߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲߬ߞߝߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߊ ߣߴߊ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ ߣߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߕߊ ߣߌ߫ ߘߏ߫ߜߘߍ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߝߟߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߣߌ߲߬،..

ߓߊߏ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊߞߏ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߯ߞߏ ߟߋ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߐ߬ߢߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߙߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߛߍ߰ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߟߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐߛߊ߫ ߈ ߠߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߟߏ߲߬ߛߋߣߌ߲߫ ߝߊߟ ߓߘߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߍ߯ߙ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ ߡߊ߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊߕߊ߯ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߛߓߍ߫ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ߛߏ ߟߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߊߡߊ߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߒߞߏ ߓߌ߬ߟߊ ߖߌߣߍ߫ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߭ ߕߐ߮ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߜߏ߬ߟߏ ߟߊ߫߸ ߛߋ߫ ߞߍ ߟߊ߬ߓߘߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߙߏ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߟߊ߬ ߞߊߙߏ߸ ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߬ߓߘߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߟߏߦߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߦߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߜߏ߬ߟߏ߫ ߒߞߏ ߝߍ߬، ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߕߏ߫߸ ߦߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋߞߏ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߙߍߕߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫،..

ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߌߛߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߟߏߓߊߟߌߦߊ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߐ߯ߘ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߫ ߞߣߍߡߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߣߐߕߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲، ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߎ߬ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߟߏߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߣߊ߰ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ،.. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߥߐ߯ߙߘ ߞߣߐ߫، ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߏ߬ ߗߋ߫ ߓߟߏ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫،..

ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߬ ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߌ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߟߊ ߘߐߜߊ߬ߛߌ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫߸ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߊߟ ߓߟߏ߫߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߖߌߣߍ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ߛߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߓߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߡߴߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߡߍ߲߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߟߐ߫ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߫ ߞߵߏ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߌߓߋߞߊ ߟߊߛߌ߱ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߐ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߞߐ߬ߢߐ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߋߟߋߟߋ߫߹. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߟߊ ߘߐߜߊ߬ߛߌ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߐߜߊ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߫ߣߊ߫ ߡߊߞߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫


  0   Article ID : 20
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ
Posted by diane on 2014/6/5 4:30:00 (543 reads)

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

Open in new window
ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߊ߬
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߇߇߉/ ߂߀߁߄، ߊߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߏ߲߫ ߝߐߣߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߊߙߌߟߍ߲ߡ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߝߏ߯ ߛߎߝߙߎߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.
ߞߎߡߊ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߗߍߡߐ߮ ߢߜ߭ߊߕߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߟߊߕߌ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߕߊ߲߬:
߁_ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߎ߲߬ߕߌ߮: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
߂_ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߊ߲߬ߞߘߐ߬ߛߌ߰ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߤߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߒߞߏ ߞߊ߲ߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮: ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߟ.
߃_ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲.
߄_ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߝߌߟߑߘߍߟߝߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߬ߖߍߛߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߮: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߟ.
߅_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮: ߛߟߊߕߌ߯ ߎߛߎߡߊ߯ߣ ߞߋߕߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߟ.
߆_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ:
ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߖߊ߰ߓߌ߬ߞ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߟ.
߇_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߟߊ߬ߕߌ߮: ߢߍߓߊ߮ ߖߎߣߍߘߌ ߖߊ߰ߓߌ߬
߈_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮: ߛߟߊߕߌ߯ ߡߎߛߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬
߉_ ߣߌߦߐߙߞ ߛߡߊ߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ: ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߖߊ߰ߓߌ߬
ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߭ߕߍ߰ ߕߊ߲߬:
ߊ) _ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߸ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߎ߲߬ߕߌ߮: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߋߗ߭ߌߔߕ
ߋ) ߝߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߓߋߟߋ߲ߠߊ: ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߲ߜߏ߭ߟߊ߫
ߌ)_ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ: ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߊ߲߬ߞߘߐ߬ߛߌ߰ ߝߟߐ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮: ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߟ.
ߍ)_ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߭ ߡߊ߬
ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬:
߁_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ : ߛߟߊߕߌ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߕߊ߲ߖߊ߬
߂_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ: ߡߎߛߊ߫ ߡߊߙߋߜ߭ߊ߫
߂_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮: ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߊߘߌ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫
߃_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮: ߛ߭ߍߞߌߣߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬
߄_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߞߏ߲߬ߘߏߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ: ߓߎߓߊ߬ ߖߊ߰ߓߌ߬
߅_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߞߟߊ߬ߕߌ߮: ߓߎߓߊ߬ ߖߊ߰ߓߌ߬
߆_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ: ߊߓߘߎߟߊߦߌ ߖߊߥߙߊ߫
߇_ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߘߍߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮: ߢߜ߭ߊߕߋ߬
߈ _ߕߐ߲ߝߊ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲: ߡߎߤߊߡߊߘߎ߬ ߡߎߖߊ߲ߓߋ߬ߙߊ߬
ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߸ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߕߊ߲ߖߊ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߊ߬ߞߟߐ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߟߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߫،
ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߢߍߕߊ߮ ߛߌߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫.
ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߎ߲߬ߕߌ߮: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߐ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߎߙߏ߫ ߕߍ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߎߙߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߍ ߡߊ߬.
ߏ߬ ߞߐ߫: ߛߟߊߕߌ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ ߓߊߟߌߦߊ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߕߊ ߦߋߢߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߞߙߐߛߌ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߛߓߍ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ (ߞ.ߣ.) ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫.
ߏ߬ ߞߐ߫: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߝߐ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߙߊߞߊ ߣߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߞߍߢߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߞߊ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߡߙߊߞߊ߬ ߞߊ߲ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߒߞߏߡߊ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߝߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߊ߲ߝߌߟߡߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߝߐ ߣߌ߫.....
ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߡߙߊ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߛߓߍ߫ ߔߐ߲ߕߌߣߎߊߙ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߙߊߖ߭ߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞ،ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߟߊ߫.
ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߫ ߜߍߟߍ߲߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߝߣߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߝߣߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫، ߓߊߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߏߒߘߐ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫.
ߘߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߢߐ߲ߦߋ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߌ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߖߊ߯ߓߐ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫.
ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߊߦߟߍ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫
ߏ߬ ߞߐ߫: ߢߍߓߊ߮ ߝߊߙߑߞߎ߬ ߖߊ߰ߓߌ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫، ߞߊ߬ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ߢߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߕߍ߫ ߞߏߖߎ߯ ߘߌ߫ ߸ ߖߛߎ߬ߒߕߊ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬، ߞߊ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߜߍߟߌ ߞߊ߲߬߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߞߏ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߞߟߏ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߫.
ߞߊ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߕߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߢߍ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߐ߲߯ ߝߍ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߢߍ߫، ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߦߊ ߘߌ߫.
ߏ߬ ߞߐ߫: ߢߍߓߊ߯ ߡߤߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߛߍ߰ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬.
ߏ߬ ߞߐ߫: ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߡߐ߯ߓߊ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߘߎߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߧߋ߫، ߞߏ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ ߓߍ߯ ߞߎ߬ߠߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߵߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲ ߞߎߡߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߁߇ߙߋ߲߅߂ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߫ ߂߀ ߞߘߐ߫.
ߖߐ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߊ߬.
ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ.
ߝ. ߁߄߃߅ ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲ ߃ߞ.ߜ.߇߇߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ߁/߂߀߁߄

  0   Article ID : 19
ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by diane on 2014/5/28 14:10:00 (553 reads)

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬
ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߊ߬
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬߭ ߒ. ߥ.ߛ.ߖ. ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝ.߁߄߃߅ߊ߬ߙߊ߬ߖߓߊ ߜ.߇߇߉ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀߁߄
ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬:ߺ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ ߞߘߐߞߍߙߍ߲ߘߍߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

  0   Article ID : 18
« 1 2 3 (4) 5 6 »Maintain By NovaSmart Technology . Visit NovaSmart XOOPS Module Development Site

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬