ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

37 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 37

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthNov 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 436 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߏ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߖߊ߬ߞߟߌߣ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߓߟߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/15 15:40:00 (79 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߏ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߖߊ߬ߞߟߌߣ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߣߊ߬ߓߌ߫ ߞߙߌߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߢߌ߲߬ߊߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߄/ ߂߀߁߇߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫: ߖߊߞߟߌߣ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߘߌߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫.ߊ߬ ߓߐ ߞߎ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߛߣߍ߬ߞߏ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫. 

  ߛߏ߫ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/9/9 11:00:00 (255 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬

   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1912 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߬
 Posted by ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ on 2017/9/6 4:00:00 (192 reads)

ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫، ߦߙߌ ߖߎ߭ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߒߞߏ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߊ߬ߟߵߌ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߢߊ ߟߎ߬ ߝߐ߬ߛߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߴߏ߬ ߘߐߞߣߍߟߌ ߟߊ߫ ߦߏ߫: #ߝߍߓߊ ߝߐߢߊ ߞߍ #ߝߌߟߋ߲ߓߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߲ ߦߋ߫ #ߝߍ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߍ ߦߋߝߊߘߌ ߓߍ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2347 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ ߂߂ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߍߘߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/25 15:30:00 (285 reads)

ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߍ߲ߘߌ߬ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅/ ߂߀߁߇߸ ߞߊ߬ ߡߐ߬ ߂߂ ߣߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߊߡߎ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߍ߲ߘߌ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ " ߜ߭ߎ߯ߙߎ߫ " ߞߕߌߖߌ߲ ߣߵߏ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2480 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/23 6:30:00 (86 reads)

ߞߐ߬ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ /߂߀߁߈ ߞ. ߜ ߇߈߂  ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߛߎߘߐߟߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߁߅ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߸ ߛߊ߲ߖߌ ߡߊ߫ ߕߍ߰، ߕߋ߬ߟߋߝߌߟߊ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬  ߢߡߊ߬ߕߌ߲߬ߘߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߝߎ߯ߘߌ ߕߏ߬ߙߏ߲߬ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߘߌ߫ ߊ߬ ߖߎ߬ߞߘߐ߬ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߡߵ ߊ߲ ߞߛߌ߫ ߘߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬. ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߕߙߎ߬ߟߊ߯ߖߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߫ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬/ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߕߌ߲ߓߌߘߌߘߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߌ߬ߟߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/15 3:10:00 (226 reads)

ߕߌ߲ߓߌߘߌߘߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߌ߬ߟߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߣߊ߲߬ߛߊߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ ߘߐߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ﴿ ߋߜ߭ߑߟߌߛ ﴾ ߞߣߐ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߣߐ߬ ߌ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2447 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߁߅/߂߀߁߇
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/9/6 12:10:00 (302 reads)

ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬

ߗߋߛߓߍ ߓߊߖߙߌ

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲

Paypal

ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:  ߘߟߊ߫ ߉ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߁߀߀߀ ߡߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭

Bank Account

 


ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߍߢߊ ߢߍߛߐ߲

N'ko to English in General category  (nqo to en)  + 58

ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

ߒߓߊߟߎߜߍ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߅߄߂߆߆߄߆߈ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߅߅߂߄߂߈߂߃ߝߏߘߋߓߊ߯ߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߄߆߈߂߈߄ߝߊ߯ߖ߭ߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߅߀߅߀߅߃ߖߍ߯ߖߍ߯ ߖߟߊߞߘߐߞߊ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߃߄߂߂߂ߛߟߏ߬ߖߊ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߆߂߇ߊߟߌߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߁߅߂߄߃߅߂ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߆߂߃߄߇߄ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߋߞߎ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߅߄߀߅߄ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߈߀߃߀߈߀
ߡߌߣߕߊߜߍ ߖߊ߰ߓߌ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߅߄߄߃߁߂߆߅ߝߏߘߋ ߊߟߌߝߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߉߄߁߁߀߆߅ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫  ߘߟߊ߫ ߃  +߂߂߄߆߆߄߆߀߆߁߀߉ߓߎ߬ߙߊߡߊ߬ ߞߐߣߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߃߈߄߈߃߃ߎߡߎ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߄߄߄߃߁߀߃ߛߊߟߋ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߅߅߅߂߅߀0ߒߝߊ߬ߟߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ................+ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃
߂߂߃߇߃߄߂߄߃߈߄
+

ߦߊߦߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߃

߂߂߃߆߅߈߉߄߄߄߀+

ߌߛߌߦߊߞߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߂߈߂߈߂߈߂߂߇߅
ߊߡߙߊ߫ ߘߏߞߍ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߀߀߀߄߄߂߄ߓߊ߬ߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߡߊ߲ߛߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߁߆߁߀߅߇߀ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߄߂ ߂߇߀߅ߝߊ߬ߕߌߡ ߖߍ߯ߖߍ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߂߅߄߁߂߁ߎߡߊߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߅߁߇߁߈߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߄߆߆߂߆߈߅߂߉߈ߘߊߎߘߊ߫ ߛߞߏ߬ߓߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߇߄߆߁߄߉߀߃ߒߓߊߟߎ߬ ߝߍ߬ߙߍ߲ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߄߆߂߀߂߀߉߄߀߄ߊߦߌߛߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߈߄߇߉߃߁ߝߊ߲ߕߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߂߅߉߃߇߀߈
ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߜߙߍߘߎ߯ ߞߌ߬ߢߍ߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߄߄߃߈߁߅߃ߝߏߘߋ ߣߊߦߣߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߇߆߃߁߂߅

ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫

ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫

----

ߊ߬ߡߎ߬ߙߊ߯ߣߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߅߇߇߈߀߀ߦߊߦߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߉߃߅߄߄߆ߦߛߎߝ ߞߊ߬ߞߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߃߈߁߉߉߀ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߅߇߄߉߅߄߄߆ߟߊߦߌ߫ ߥߎ߬ߟߊ߬ߙߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߁߆߆߆߉߇ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߈߈߀߈߆߉
          

 ߕߏ߲ߓߟߏߡߊ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߃߇߅߄߆߀߆߆߀ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߄߀߂߈߂߁߂ߤߊߘߌ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߇ߛߘߌ߫ ߛߊ߬ߞߏ߬ߣߍ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߇ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߇ߓߎ߬ߙߊ߬ߡߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߆߆߁߈߆߃߅߈ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߄߀߇߁߄߄߆ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ߰ߦߐ߰ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߇߉߀߃߄߄߃߆ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +................ߟߊߦߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߃߇߄߁߁߃

ߊ߬ߓߎ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ߎߛߑߡߊߣ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁.߅ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߄߆߂߆߇߄߂ߎߡߊߙߎ߬ ߛߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߉߃߅߄߈߇ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߊߓߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߄߇߁߉߇߇ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߅߇߅߃߄߄߁߄ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߁߅߈߉߅߈ߟߊߦߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߋߦߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߀߀߄߀߇߅ߡߏߙߌ ߝߊ߬ߓߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߅߅߀߂߀߄߅߇ߓߍ߲ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߃߇߆߁߂߈߈߅߇
ߝߊߙߊ߲ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߃߁߄߂߁߃ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߄߂߂߆߂߇ߘߋ߲߬ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߂߉߇߆߈߅ߒߓߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߀߃߂߅߁߇߅ߝߊ߲ߕߊ߫ ߛߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߄߇߅߂߆߅߉ߡߎ߬ߤߊ߲ߡߍߘ ߝߏߘߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߬ߞߊ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߉߆߀߅߇߉ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߆߂߂߆߈߂߈ ߄߃
 ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ ߓߙߋߕߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߉߃߆߈ ߄߄ ߝߊ߬ߓߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁.߅ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅

ߊߛ߭ߕߊ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߝߘߎߡߊ) ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߄߅߇߉߄߃߂ߙߊ߬ߡߊߕߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߝߘߎߡߊ) ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߄߆߆߂߀߀߆ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߁߅߃߁߆߅߂ߡߊ߬ߡߘߎ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߉߉߅߉߂߄ߡߎ߬ߤߊ߲ߡߍߘ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߉߇߅߇߀߄ߞߊߙߌߦߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߀.߅ +߂߂߄߆߂߁߉߁߀߈߉߅ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߀.߅ +߂߂߄߆߂߈߈߅߇߇߂߇ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߁߇߅߀߇߇ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߂߃߃߅߄߀߁߆ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߄߅߃߉߇߃
ߝߏߘߋ߫ ߛߊߞߎ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߅߆߉߇߄߂߉߉ߟߊߦߌ߬ ߛߙߋ߬ߝߎ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߄߄߁߃߇߀߆ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߆߄߄߇߃߁߄߅ߡߏߙߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +..................ߛߌߦߊߞߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߂߄߆߆߈߈߃߇ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ (ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߝߊ߬߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߘߟߊ߫ ߃.߅ +߂߂߄߆߂߂߉߁߄߈ ߁߂ߎߡߊߙߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߅߄߂߉߁߂ߓߞߊߙߌ߫ ߞߓߊ߬߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ߝߊߘߌߡߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߡߎ߬ߙߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߁.߅ +߂߂߄߆߂߀߀߆߀߃߆߆ߥߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߡߎ߬ߙߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߁.߅ +߂߂߄߆߂߀߀߆߀߃߆߆
ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߊߟߌߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߛߎ߬ߟߋ߬ߦߑߡߊߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߟߎ߬ߛߋߣߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߄߄߉߂߆߆߆߀߁߄߄ ߊߦߌ߬ߛߊ߬ ߝߏߝߣߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ߡߎߛߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߂߃߇߄߁߂߅ߣߎߤߊ߲߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߁߇߀߀߂߈ߎߡߊߙߎ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߃߁߀߇߉߉ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߃߇߃߀߈߃߇߈߇
ߛߌ߬ߛߋ߬ߞߍ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߗߍߙߑߣߐ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߓߌ߲ߕߎ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߡߊ߬ߡߘߎ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߛߌߙߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߛߌ߬ߛߋ߬ߞߍ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߡߊ߬ߡߘߎ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߡߎߛߊ߫ ߣߢߌߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߁߁߀߂߀߆߀ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ (ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߀߉߁߇߁߀߄ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +...................ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +...................
ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߖߊ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߂߃߉߃߉߄߃߆ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߅߅߁߃߄߆߉߂ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߖߊ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߂߃߉߃߉߄߃߆ߛߌ߬ߦߞߊ߫ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߃߆߅߀߈߇߉߅߈ߟߊߦߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ߊ߬ߓߎ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ߞߊ߲ߖߊ߬ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ߡߊ߬ߡߘߎ ߖߌ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߅߃߂߀߅߇ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߄߅߁߉߄߇ߘߊߥߎߘߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߅߆߉߄߃߇߈߇

ߊ߬ߓߎ ߞߙߏ߬ߡߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߈߈߆߃߉߂ߓߎ ߓߞߊߙߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߄߂߀߇߁߄ߊ߬ߓߎ ߞߙߏ߬ߡߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߈߈߆߃߉߂ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߅߅߃߅߂߆ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊߥߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߂߁߃߀߃߆ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߂߆߅߂߄߂ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߂߀߃߅߅߄ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂  +߂߂߄߆߅߇߄߈߃߈߅߅ߡߎߛߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߀߀߀߀߃߆߅ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊߥߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߀߂߀߈߁߂
ߣߎ߲߬ߕߍ߬ߣߍ߲߬ ߡߊߡߊߘߌ ߞߋߕߊ߬ (ߟߊ߬ߛߏ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߀߁߅߀߉߉ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߂ ߓߘߊ߫  +߂߂߄߆߂߁߁߂߆߆߂߀ߞߊ߬ߦߌ߲߫ ߢߞߊ߬ߛߏߓߊ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߓߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂  +߂߂߄߆߂߃߆߉߂߇߅߈ߡߎߛߊ߫ ߞߊߘߍ߯ߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߁߇߄߅߂߅߄ߊߡߙߊ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߄  +߂߂߄߆߂߂߉߀߇߁߇߂ߓߊ߬ߙߎ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂  +߂߂߅߆߂߃߄߄߅߆߅߂ߓߘߎ߬ߟߊ߬ߦߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅  +߂߂߄߆߂߀߃߂߂߁߃߉ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅  +߂߂߄߆߂߃߃߃߈߈߂ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊߥߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߀߂߀߈߁߂ߊ߬ߓߎ ߓߞߊߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߅߇߇߀߄߁߇
ߖߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߖߎ߬ߓߊ߬ߕߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫ (ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߆߃߃߄߆߉߅ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫ (ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫) ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߂߆߇߉߅߆߆߄ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߛߏ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߆߉߈߃߇߉ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߇߇߈߈߆ߡߏ߬ߤߊߡߍߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߐ߬ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ +߂߂߄߆߂߈߂߈߁߁߇߄߄ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߍ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߅߀߇߃߃߄߄߇߆

߂߄߆ߘߟߊ߫ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ

 

 

 

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 54910 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟
 Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2017/9/2 4:20:00 (325 reads)

ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫:
ߊߓߎߓߞߊߙ ߘߊ߲߬ߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߟߊ߫ ߘߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߖߊ߯ߓߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬
߁_ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬؟
߂_ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ  ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌ ߖߊ߬ߣߌ ߞߊ߬ ߒ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߓߊߏ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬...  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5024 bytes more | 1 comment
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ : ߎ߳ߋߝߊ ߓߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߂߀߁߆ ߣߌ߫ ߂߀߁߇
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/8/25 9:20:00 (91 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߘߓߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߕߟߋ߬ ߂߄ /߂߀߁߇߸ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߡߍ߲ ߘߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߭ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߣߴߊ߬ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߸( ߎ߳ߋߝߊ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߕߐ߭ ߂߀߁߇ ߘߊߡߌߣߊ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߝߟߐ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߙߌߛߵߦߊߣߏ ߙߏߣߊߟߵߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ  ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߲߬ ߘߏ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ  ߸ߎ߳ߋߝߊ ߓߘߵߏ߬ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ،ߊ ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲  ߞߍߣߍ߲߫ ߓߎߝߐ߲߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߐ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ߡߊ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߕߊ߬߸ߛߓߊߣߊ߲߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋߙߵߗ߭ߌߏ ߙߊߡߐ߯ߛ ߘߌ߬ ߸ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߬ ߞߎ߲߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߘߌ ߘߴߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߟߎ߳ߞߊ߫ ߡߏߘߙߌߞ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߯ߡߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߬ ߞߎ߲߬ߛߊ߲߫ ߘߌ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ ߃ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߝߙߎߕߎ ߞߋߟߋ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ߝߏ߫ ߞߙߌߦߊ߲ߣߏ߫ ߸ߕߎ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߣߌ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߊ߬ ߢߐ߰ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߘߌ߬߸ߝߊߦߌߘߊ ߞߙߌߦߊ߲ߣߏ ߙߏߣߊߟߵߘߏ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߊߣߌ߲ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߕߊ߭  ߘߌ߬ ߕߎ߯ߣߌ߲߬ ،ߓߊߏ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߝߏߦߌ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫  ߕߋ߲߬ ߕߋ߲߫ ﴿ߓߊߟߏ߲ ߘߴߏߙ ߋߙߐߔߌߍ߲ ߞߊ߲߬ߣߌ߲߬﴾ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߬ߞߊ߫ ߡߐ߱ ߆߉ ߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/21 17:50:00 (254 reads)

ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߬ߞߊ߫ ߡߐ߱ ߆߉ ߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߛߊߡߊߛ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ߸ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1981 bytes more | Comments?
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 436 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫